Terug naar Index Familiegraf  Goudswaard (grafnummer 194-197)

 

194.  Leendert Goudswaard * Brielle 11-12-1853 † Rockanje 21-11-1932
  Zoon van Leendert Goudswaard en Berendina Zevenhuizen.
Hij trouwt te Abbenbroek op 5-7-1898 met Johanna Petronella Biezeveld.
195. Johanna Petronella Biezeveld * Brielle 4-12-1853 † Rockanje 3-9-1946
  Dochter van Hendrik Biezeveld en Sophia C. Grondhoud.
196. August Goudswaard * Rockanje 14-4-1881 † Rockanje 21-2-1950
  Zoon van Leendert Goudswaard en Johanna Petronella Biezeveld.
197. Elfrida Goudswaard * Rockanje 27-3-1892 † Rockanje 20-2-1951
  Dochter van Leendert Goudswaard en Johanna Petronella Biezeveld.

 

Leendert Goudswaard was schoolmeester in Rockanje.
Berendina Zevenhuizen: moeder van Leendert Goudswaard, trouwt te Brielle op 4-8-1852 met Leenderrt Goudswaard,
geboren te Brielle 18-1-1813, en overleden te Rockanje op 21-3-1885, dochter van Isaac Zevenhuizen en Jannetje Monshuizen.
 

Afbeelding vergroten

Familiegraf  Goudswaard


 

Afbeelding vergroten
 
 

Afbeelding vergroten

Na opknapbeurt hekwerk in 2011
 

Afbeelding vergroten

Leendert Goudswaard

 

Afbeelding vergroten

Rouwkaart Leendert Goudswaard


 Bank Goudswaard aan de 1e slag in 1929.
Leendert Goudswaard kreeg de bank aangeboden door de burgerij in 1922
 Bank Goudswaard in 2007
 

Afbeelding vergroten

Pension Huize Petronella van Elfrida Goudswaard

 

 

 Afbeelding vergroten

Rouwadvertentie
Leendert Goudsdwaard


 

Afbeelding vergroten

Rouwadvertentie Elfrida Goudswaard

 

Afbeelding vergroten

Dankbetuiging NBC 22-11-1922
 

Afbeelding vergroten

Rouwadvertentie August Goudswaard

Afbeelding vergroten

Berendina Zevenhuizen

 NBC 6-10-1918, 40 jaar onderwijzer

   
 

Bericht uit de Nieuwe Brielsche Courant 22 november 1932

 L. GOUDSWAARD.

Gisteren overleed alhier de heer L. Goudswaard en zij het ons vergund een woord van nagedachtenis te wijden aan hem, die zoo ontzaglijk veel voor Rockanje heeft gedaan. Nu rust de hand, die zoo vaardig de pen wist te hanteeren, verstomd zijn de lippen, die zoo dikwijls de VVV-belangen hebben bepleit, gesloten is het oog dat met zoo’n welgevallen de vooruitgang van Rockanje heeft aanschouwd, maar in onze herinnering blijft hij voortleven, den grooten Rockanjenaar.

Begiftigd met een scherp verstand, een vasten wil en een ver vooruitzienden blik, stoorde hij zich niet aan zijn tegenstanders, rustte hij niet voor hij zijn doel had bereikt. Beminnelijk en eenvoudig in den omgang, gaarne tot helpen gereed, is hij voor velen een vertrouwden raadgever geweest en onbaatzuchtig heeft hij honderden aan zich verplicht, want toen de heer Goudswaard eenige tientallen jaren geleden zijn propaganda begon, stond het vreemdelingenbezoek  nog in de kinderschoenen. Hij is de pionier geweest, die door woord en geschrift Rockanje heeft bekend gemaakt. Hij heeft daarin nooit zichzelf gezocht, nog minder werden zijn verdiensten over het algemeen naar waarde geschat. Zijn hoogste belooning moge zijn, dat wij op de door hem gelegde fundamenten voort zullen bouwen. VVV  heeft zeer veel aan hem te danken, hij laat een plaats open, welke niet meer kan worden aangevuld.

          Zijn rust zij vrede. 

Namens V.V.V.  L. Vijfvinkel, voorz.


Bericht uit de Nieuwe Brielsche Courant 22 november 1932, p.2:

LEENDERT GOUDSWAARD.

    Heden bereikte ons het bericht van het overlijden in den ouderdom van 79 jaar, van den heer Leendert Goudswaard, in leven gepensionneerd onderwijzer te Rockanje. Bij dit verscheiden past het ons, even stil te staan om den overledene eerbiedige hulde te brengen voor al dat gene wat hij gedurende zijn leven heeft gepresteerd. En dat is niet weinig. Hij heeft zijn geheele leven gewijd aan dat zijner naasten. Op school was hij de geziene onderwijzer, die zich geheel gaf aan zijn moeilijke taak om de kinderen te vormen. Naast deze taak, welke alleen reeds veel van een mensch eischt, maakte hij zich verdienstelijk ten opzichte van zijn geliefde gemeente Rockanje, waarheen hij voor zijn gezondheid vertrok en daar weer de levenslust verkreeg, welke een mensch zoo nodig heeft en waarvan hij dan ook bij iedere gelegenheid gewaagde.
    Zoowel in proza als poëzie heeft hij den lof gezongen van deze inderdaad eenige Noordzeebadplaats. Niets was hem te veel waar het betrof om steeds grootere bekendheid aan die gemeente te geven. Dat hij daarin is geslaagd bewijst voldoende het groot aantal vreemdelingen, die elken zomer die gemeente bezoeken om verpoozing of versterking te zoeken aan het breede strand en duinen, welke de overledene zoo lief waren.
     Zijn vaardige pen heeft hij, zooals gezegd, ontelbare malen in dienst gesteld, ook voor het bekende meertje "de Waal’’. En al heeft men dien ten opzichte den overledene niet altijd gesteund, ontkent kan niet worden, dat hij vele wetenschappelijke menschen aan zijn zijde had. Het is niet zijn schuld, dat de inrichting destijds moest worden opgeheven aan gebrek aan belangstelling en medewerking.
    Ook in verschillende andere colleges heeft hij zijn beste krachten in dienst gesteld der menschheid. Hij was een vraagbaak voor velen. Nimmer deed men een vergeefs beroep op hem en hij verleende hulp en steun daar waar deze gevraagd en noodig was.
    Ook wij zijn den overledene veel dank verschuldigd. Ontelbare malen heeft hij zijn welversneden pen in dienst gesteld van ons blad. Zoowel  in proza en poëzie heeft hij vele kolommen van onze courant gevuld. Nimmer was het hem te veel om ons ter wille te zijn.
    Dat hij ruste in vrede.

 

Nieuwe Brielsche Courant, 25 november 1932, p. 6

 

              Leendert Goudswaard.

 

       -Hedenmiddag 24 November werd ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer L. Goudswaard. Om twee uur vertrok de stoet van het sterfhuis. Een rijtuig met tallooze kransen volgde de lijkwagen. De bestuursleden der V.V.V. droegen de baar grafwaarts.  De verschillende familieleden strooiden bloemen in het graf.

Allereerst sprak den heer L.Vijfvinkel, die namens V.V.V. en de kiesvereeniging "Gemeentebelang’’ onder het leggen van kransen den overledene dank zegde voor alles wat deze in het belang der gemeente Rockanje heeft gedaan en beloofde zijn werk ten behoeve van het vreemdelingenverkeer te zullen voortzetten. Ook dankte spreker voor de persoonlijke vriendschap, eveneens  met het leggen van een krans.
 

      De heer De Waal legde een krans namens de heer J.K. Overbeeke te Brielle, die verhinderd was tegenwoordig te zijn en meende in overeenstemming met den wens van dezen persoonlijk vriend van den overledenen op eenvoudige wijze uiting te moeten geven van de dankbaarheid van de heer J.K. Overbeeke voor al datgene wat den heer Goudswaard belangeloos voor zijn  Courant  heeft gedaan  en voorde genoten vriendschap.

      Vervolgens sprak de Burgemeester, en die er op wees dat den heer Goudswaard de man was die reeds vroeg  er de aandacht op vestigde wat van Rockanje te maken was. Met overmoeide  ijver heeft hij gestreden voor de belangen der gemeente, welke ijver heden ten dage met zooveel succes wordt bekroond en waarvan de inwoners der gemeente de vruchten plukken. De Burgemeester meende dat Rockanje’s burgerij  steeds zijn werk met dankbaarheid zou blijven gedenken.

       Den heer J.C. Langendoen herinnerde aan de loopbaan van den heer Goudswaard als onderwijzer en de gedurende vele jaren betoonde ijver en zijn bekende trouwe wijze, waarmede hij zijn werk volbracht.

       Ds. Kobus sprak vervolgens, die vooral de nadruk wenschte te leggen op de resultaten van de heer Goudswaard’s  werk, die onzichtbaar zijn. Op zijn geloof en trouw aan de kerk en zijn streven om steeds orde en gezag hoog te houden. En mede op zijn opbouwen van de persoonlijkheid van zijn leerlingen, het vormen van karakters. Dominee Kobus was er van overtuigd dat den heer Goudswaard van Rockanje’s bevolking vroeg te leven in het vertrouwen op de liefde van Christus. Als persoonlijk vriend zegde spreker de overledene dank. Op zijn verzoek werd een gezang door de aanwezigen gezongen.

       De oudste zoon  den heer A. Goudswaard dankte allen voor de betoonde belangstelling. Het is mij niet mogelijk, zoo sprak den heer Goudswaard, voor de overstelpende bewijzen van belangstelling afzonderlijk te danken. Ik doe slechts een greep en meen dan te moeten noemen V.V.V. en de Burgemeester dank te moeten zeggen voorzijn sympathieke woorden Ik ben overtuigd dat mijn vader ziet hoe deze plechtigheid  plaats heeft en hoe de vele bloemen, als 't ware vertolken  de groote liefde van onzen vader voor bloemen.

 

       Hiermede was den plechtigheid geëindigd.